- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมและสอบปฏิบัติจริง ยุวทูตครั้งที่ 10

       วันที่ 11 ธันวาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 (NRRU Young Ambassadors 2019) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนร่วมประชุมเตรียมความพร้อม นำเสนอหัวข้องานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

       เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 5 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแนะแนวทางการนำเสนอหัวข้องานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมพนมวัน…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราชเดินทางไปศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลียและมาเลเซีย

      กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ โดยนำนักศึกษาที่สมัครใจเดินทางไปศึกษาภาษาอังกฤษ จำนวน 20 คน แบ่งออกเป็น 2…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

       เมื่อวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ณ เบลล์วิลล่ารีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อานรรต…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไน นำเสนอประสบการณ์แลกเปลี่ยน ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 6 คน และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม    …

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไทย

       นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน และเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยจากการปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาและจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียนภาษาไทย การทำอาหารไทย การรำไทย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

       วันที่ 26 กันยายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ พร้อมทั้ง ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์ อาจารย์ศศิธร หวังค้ำกลาง…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์ นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ เดินทางเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       วันที่ 11 กันยายน 2561 อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล คณาจารย์ พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 คน เข้าเฝ้าฯ…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์มอบทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษา เพื่อไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น

       วันที่ 7 กันยายน 2561 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเดินทางและมอบงบประมาณสนับสนุนในการเดินทางให้กับ นางสาววศินี หนุนกระโทก และ นางสาวสุพิณดา จงกลนี นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งได้รับการคัดเลือกไปศึกษา ณ Yamanashi Prefectural University…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษายุวทูต ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน ในรายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง SMM 6th AVC CUP EST COLA FOR WOMEN

       วันที่ 6 กันยายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานประจำทีมนักกีฬา ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ SMM 6th AVC CUP EST COLA FOR WOMEN ระหว่างวันที่ 16 –…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ราชภัฏโคราช เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน

     วันที่ 5 กันยายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์นำโดย ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ที่จะเดินทางไปศึกษา ณ  Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบอธิการบดีเพื่อรับฟังโอวาทก่อนเดินทาง…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ราชภัฏโคราชเดินทางไปแลกเปลี่ยน สอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ณ YXNU ประเทศจีน

       วันที่ 2 กันยายน 2561 อาจารย์วุฒินันท์ ชัยศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางไปปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ณ Yuxi Normal University (YXNU) มณฑลยูนนาน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์ ประจำปี 2561

       วันที่ 25 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิเทศสัมพันธ์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการเขียนและการวาดภาพด้วยพู่กันจีน กับวิทยากรจากประเทศจีน

       เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมการเขียนพู่กันจีน ภายใต้กิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting Professors) โดยได้รับเกียรติจาก Professor Guo Wei, Dean of School…

Read More