- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยน จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศบรูไน

       เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม เข้าร่วมงานครบรอบ 32 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้จัดกิจกรรมออกบูทนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศบรูไน และนักศึกษาแลกเปลี่ยนยังได้ร่วมแสดงการรำพื้นบ้านของประเทศบรูไนอีกด้วย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนพู่กันจีนและการวาดภาพด้วยพู่กันจีนกับ Professor Guo Wei, Dean of School of Fine Arts จาก Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนพู่กันจีน ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร นักศึกษารวมถึงบุคลากรและบุคคลภายนอกผู้สนใจ ภายใต้กิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting Professors) โดยได้รับเกียรติจาก Professor Guo Wei, Dean of School of…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราชเดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน

       เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน จำนวน 6 คน เดินทางถึงประเทศไต้หวันเรียบร้อยแล้ว โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนแบ่งออกเป็น…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น (YPU)

       วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ต้อนรับ Miss Tamami Yokota นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yamanashi Prefectural University (YPU) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน และนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกไปไต้หวัน เข้ารับฟังโอวาทจากอธิการบดี

       วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 6 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ผ่านการคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนที่ National Pingtung…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไน (UBD)

       วันที่ 4 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 6 คน ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยมี อาจารย์ปิยะฉัตร…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาจีนลงพื้นที่ เรียนรู้ระบบการใช้งานในห้องสมุด ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

       วันที่ 2 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับคณาจารย์จากหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาชาวจีน จาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 44 คน เรียนรู้วิธีการสืบค้นและการใช้งานห้องสมุด…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราช ยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวจีน เพื่อมาศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี

       วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาชาวจีน จาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 44 คน ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา และบุคลากรจากกองวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับและนำเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

กองวิเทศสัมพันธ์มอบทุนสนับสนุนการเดินทางให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

       วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเดินทางและมอบงบประมาณสนับสนุนในการเดินทางให้กับ นายอิสระ สิงหะรา และ นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราช เดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศบรูไน

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 14…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและการวิจัย

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting Professors)  โดยเชิญผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษและการทำวิจัย จาก Bishop  Grosseteste University สหราชอาณาจักร มาพูดคุยหาแนวทางการทำความร่วมมือในอนาคตและจัดอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักศึกษา…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราช ได้รับคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

       วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 2 คน คือ นายอิสระ สิงหะรา และ นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day

       วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day “ทำดีด้วยหัวใจ” ด้วยการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ถนนรอบนอกและภายในมหาวิทยาลัย

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ราชภัฏโคราช เดินทางเพื่อประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ณ YXNU ประเทศจีน

      กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนักศึกษาชาวจีน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ วันที่ 2 – 11 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้นำนักศึกษาไปมาเลเซีย

       วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ในโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader…

Read More