- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018 ณ Universiti Utara Malaysia…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2018) ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2018) ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT), Omiya Campus ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5…

Read More

- Scholarships Aboard, Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Exploration Camp ณ National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน

        กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Exploration Camp ซึ่งจัดขึ้นโดย College of Science มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้นำนักศึกษาไปมาเลเซีย

       วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ในโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018 ณ Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018 ณ Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2562

       สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษาชาวไทย เพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT SCHOLARSHIP) ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้ ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)   เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา (Youth Exchange Scholarship)

     ด้วย Youth Exchange Scholarship (YES) ได้จัดสอบชิงทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ปี มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2562 และไม่เกิน…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราชพร้อมเดินทางแลกเปลี่ยนที่ออสเตรเลีย

       วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายมารวย ลาภเจริญ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราชได้รับคัดเลือกในโครงการ JENESYS 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนงนุช  สอดกระโทก  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 (Japan – East Asia Network of Exchange for…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

**รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี ประจำปี 2561**

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี ประจำปี 2561 (2018) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการทำงานข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา    …

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนงานวิจัย 2018-2019 ณ ประเทศญี่ปุ่น

RESEARCH EXCHANGE/ LABORATORY INTERNSHIP PROGRAM AY2018/2019 AT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT)        ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย  ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น (SIT)…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ JENESYS 2017

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก เสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 Composite 5th Social Peace Building Exchange คือ นางสาวนงนุช  สอดกระโทก  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น

       ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดส่งคณะเยาวชนเดินทางไปร่วมโครงการ JENESYS 2017 (Japan – East Asia Network of Exchange for Students and Youth) Composite 5th…

Read More

- Scholarships Aboard

การสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการและบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยประธานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ ประเทศฮังการี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี สำหรับปี ค.ศ. 2017-2018 โดยฝ่ายฮังการีจะเปิดรับสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนฯ ดังกล่าว ซึ่งฝ่ายฮังการีจะสนับสนุน ดังนี้ 1. ยกเว้นค่าเล่าเรียน 2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท เดือนละ 40,460 โฟรินทร์ฮังการี และระดับปริญญาเอก (ระยะเวลา 2 ปีแรก)…

Read More