- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” ณ ห้องประชุม วิทยาการจัดการ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2557  

- Scholarships Aboard

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ประกาศรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2557

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 57 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 (กรณีพิเศษ) วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีมติให้ประกาศรับสมัครนักเรียน ที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2557 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์…

Read More

ปิดโหมดสีเทา