คู่มือการปฏิบัติงาน

1. ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์และจัดทำสารนิเทศของกองวิเทศสัมพันธ์

2. คู่มือการปฏิบัติงาน NRRU Toastmasters

3. คู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจลงตรา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

4. คู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจลงตราและการขอมีใบอนุญาตทำงานสำหรับอาจารย์ต่างชาติ

5. International Student Handbook