- Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไน นำเสนอประสบการณ์แลกเปลี่ยน ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 6 คน และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม    …

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไทย

       นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน และเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยจากการปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาและจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียนภาษาไทย การทำอาหารไทย การรำไทย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

       วันที่ 26 กันยายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ พร้อมทั้ง ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์ อาจารย์ศศิธร หวังค้ำกลาง…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์ นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ เดินทางเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       วันที่ 11 กันยายน 2561 อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล คณาจารย์ พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 คน เข้าเฝ้าฯ…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์มอบทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษา เพื่อไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น

       วันที่ 7 กันยายน 2561 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเดินทางและมอบงบประมาณสนับสนุนในการเดินทางให้กับ นางสาววศินี หนุนกระโทก และ นางสาวสุพิณดา จงกลนี นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งได้รับการคัดเลือกไปศึกษา ณ Yamanashi Prefectural University…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษายุวทูต ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน ในรายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง SMM 6th AVC CUP EST COLA FOR WOMEN

       วันที่ 6 กันยายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานประจำทีมนักกีฬา ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ SMM 6th AVC CUP EST COLA FOR WOMEN ระหว่างวันที่ 16 –…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ราชภัฏโคราช เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน

     วันที่ 5 กันยายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์นำโดย ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ที่จะเดินทางไปศึกษา ณ  Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบอธิการบดีเพื่อรับฟังโอวาทก่อนเดินทาง…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ราชภัฏโคราชเดินทางไปแลกเปลี่ยน สอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ณ YXNU ประเทศจีน

       วันที่ 2 กันยายน 2561 อาจารย์วุฒินันท์ ชัยศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางไปปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ณ Yuxi Normal University (YXNU) มณฑลยูนนาน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์ ประจำปี 2561

       วันที่ 25 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิเทศสัมพันธ์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการเขียนและการวาดภาพด้วยพู่กันจีน กับวิทยากรจากประเทศจีน

       เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมการเขียนพู่กันจีน ภายใต้กิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting Professors) โดยได้รับเกียรติจาก Professor Guo Wei, Dean of School…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยน จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศบรูไน

       เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม เข้าร่วมงานครบรอบ 32 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้จัดกิจกรรมออกบูทนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศบรูไน และนักศึกษาแลกเปลี่ยนยังได้ร่วมแสดงการรำพื้นบ้านของประเทศบรูไนอีกด้วย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนพู่กันจีนและการวาดภาพด้วยพู่กันจีนกับ Professor Guo Wei, Dean of School of Fine Arts จาก Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนพู่กันจีน ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร นักศึกษารวมถึงบุคลากรและบุคคลภายนอกผู้สนใจ ภายใต้กิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting Professors) โดยได้รับเกียรติจาก Professor Guo Wei, Dean of School of…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราชเดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน

       เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน จำนวน 6 คน เดินทางถึงประเทศไต้หวันเรียบร้อยแล้ว โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนแบ่งออกเป็น…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น (YPU)

       วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ต้อนรับ Miss Tamami Yokota นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yamanashi Prefectural University (YPU) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม…

Read More